KANCELARIA NOTARIALNA
Aleksandra Błażejczak-Żdżarska - notariusz
Beata Spaczyńska - notariusz
 
spółka cywilna
 
ul. Nowowiejskiego 10/14
61-731 Poznań
T:
M:
61 848 02 48
501 510 070
bzs@rejent.poznan.pl
czynności notarialne

Notariusz, zgodnie z art. 79 ustawy Prawo o notariacie, dokonuje następujących czynności notarialnych:

 • sporządza akty notarialne;
 • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia;
 • sporządza poświadczenia;
 • doręcza oświadczenia;
 • spisuje protokoły;
 • sporządza protesty weksli i czeków;
 • przyjmuje na przechowanie pieniądze, papiery wartościowe, dokumenty, dane na informatycznym
  nośniku danych, o którym mowa w przepisach o informatyzacji działalności podmiotów
  realizujących zadania publiczne;
 • sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów;
 • sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów;
 • sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.


Notariuszowi, na podstawie art. 5 ustawy Prawo o notariacie, za dokonanie czynności notarialnych przysługuje wynagrodzenie określone na podstawie umowy ze stronami czynności, właściwe dla danej czynności, nie wyższe niż maksymalne stawki taksy notarialnej. Wynagrodzenie nie obejmuje kosztów przejazdu i innych niezbędnych wydatków, poniesionych przez notariusza w związku z dokonaniem czynności poza kancelarią.

Poza wynagrodzeniem notariusza na koszt czynności składają sie także podatki, których płatnikiem jest notariusz oraz opłata sądowa. Notariusz przy określonych czynnościach oblicza, pobiera i przekazuje je na rzecz właściwego organu podatkowego albo sądu.

Ustalenie kosztów konkretnej czynności notarialnej wymaga uwzględnienia szeregu czynników, które mają wpływ na wysokość opłat sądowych, podatków i taksy notarialnej, jednakże zdarza się, że ostateczny koszt danej czynności udaje się ustalić dopiero po zapoznaniu się z dokumentami i przygotowaniu jej projektu, zazwyczaj jesteśmy jednak w stanie podać przybliżony koszt danej czynności telefonicznie.

Zgodnie z art. 6 ustawy Prawo o notariacie, jeżeli strona czynności notarialnej nie jest w stanie bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny ponieść żądanego przez notariusza wynagrodzenia, może wystąpić z wnioskiem do sądu rejonowego właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania o zwolnienie w całości lub w części od ponoszenia tego wynagrodzenia.

W przypadku zlecenia przygotowania projektu aktu notarialnego notariusz jest uprawniony do pobrania wynagrodzenia za jego przygotowanie, które w przypadku, gdy dojdzie w naszej kancelarii do sporządzenia aktu notarialnego na podstawie tego projektu, zaliczane jest na poczet wynagrodzenia za ten akt. Wynagrodzenie za projekt aktu odpowiada jednej czwartej taksy notarialnej pobieranej za sporządzony akt notarialny i jest powiększane o należny podatek od towarów i usług.

Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Notariusz w zakresie swoich uprawnień do dokonywania czynności notarialnych działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Czynności notarialnych dokonuje się w języku polskim. Na żądanie strony notariusz może dokonać dodatkowo tej czynności w języku obcym, przywołując do niej tłumacza przysięgłego, którego wynagrodzenie pokrywa klient.

Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest zobowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne. Obowiązek swój wykonujemy, między innymi, poprzez analizę przedłożonych dokumentów oraz szczegółowe omówienie warunków transakcji z klientami oraz udzielenie im niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanych czynności notarialnych, przy czym wszelkie tego rodzaju ustalenia mogą mieć charakter wyłącznie informacyjny, albowiem notariusz jako osoba bezstronna nie może doradzać ani reprezentować żadnej ze stron.

Notariusz podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności.